Autorendi üldtingimused

ABC Rent autorent » Autorent » Kasulik teada » Üldtingimused

SÕIDUKITE RENTIMISE ÜLDTINGIMUSED


Käesoleva rendilepingu (edaspidi Leping) tingimustes on Rentnik Lepingul märgitud sõiduki (edaspidi Sõiduk) rendilevõtja ja Rendifirma on Sõiduki rendileandja.


1.    Mõisted, lepingu olemus ja reguleerimisobjekt

1.1.  Siin ja edaspidi on kasutusel järgmised lühendid ja mõisted:

1.1.1.    Tingimused – käesolevad Sõiduki rendi standardtingimused, mis on aluseks Sõiduki       rentimisele ja kasutamisele;

1.1.2.    Rendifirma – Lepingu esiküljel märgitud äriühing;

1.1.3.    Rentnik – Lepingu esiküljel kliendina märgitud isik, kes saab Rendifirmalt õiguse Sõiduki kasutamiseks vastavalt käesolevale Lepingule;

1.1.4.    Leping – Rendifirma ja Rentniku vaheline rendileping, mis koosneb käesolevatest tingimustest ja esiküljel sätestatud eritingimustest;

1.1.5.    Sõiduk – Lepingu esiküljel märgitud Sõiduk, mille kasutusõigus kuulub Rendifirmale ning mille Rendifirma annab vastavalt Lepingule Rentniku kasutusse.

1.2.  Käesolevad tingimused sätestavad Rentniku õigused ja kohustused Sõiduki kasutamisel. Rentnik on teadlik, et Sõiduki kasutusõigus kuulub Rendifirmale ning ta ei oma volitusi Lepingu sõlmimisel saadud õiguste ning võetud kohustuste edasiandmiseks kolmandatele isikutele (mh Sõiduki võõrandamiseks). Sõiduki rentimine või üleandmine kolmandatele isikutele on lubatud vaid eelneval kirjalikul kokkuleppel Rendifirmaga. Rendifirma lubab Rentnikul Sõidukit kasutada vastavuses käesolevate tingimustega.

1.3.   Rendifirma teeb käesolevad tingimused Rentnikule hiljemalt Lepingu sõlmimisel kättesaadavaks. Lepingu allkirjastamisega kinnitab Rentnik, et on käesolevaid tingimusi lugenud ning kohustub neid täitma.

1.4.  Leping sõlmitakse ühe Sõiduki kasutamiseks perioodil, mis on sätestatud Lepingus ja kuni Sõiduk on uuesti Rendifirma otseses valduses („rendiperiood"). Tingimuste sätted, mille olemusest see tuleneb, ei kaota kehtivust ka Sõiduki tagastamise järel.

 

2.    Sõiduki kasutamise tingimused

2.1.  Vastavalt Lepingule võivad Sõidukit juhtida ainult Rentnik ja/või teised isikud, kes on Rendifirma poolt märgitud lisajuhina Lepingusse. Rentnikul ja Lepingusse märgitud lisajuhil peab olema Eesti Vabariigis kehtiv juhiluba (mitte esmane), vähemalt 2 aastane juhistaaž ja vanus vähemalt 22 eluaastat. Sõidukit ei või juhtida isik (kaasa arvatud Rentnik):

 

2.1.1.    kes ei vasta Rendifirma või seaduse poolt esitatud nõuetele juhiloa kehtivuse, isiku vanuse ja/või muude võimalike piirangute osas;

 

2.1.2.    kes on alkohoolsete, narkootiliste või muude ainete mõju all, mis pärsivad teadvust ja reageerimisvõimet („joobeseisund"), või kes on üleväsinud või kelle tervislik seisund ei vasta seadusest tulenevatele nõuetele.

 

2.2.  Rentnik on vastutav Sõiduki heaperemeheliku kasutamise ja tähelepaneliku juhtimise eest ning kohustub Sõidukit kasutama ainult selleks ette nähtud eesmärkidel. Rendifirma jätab endale õiguse Sõiduk igal ajal Rentniku kulul oma valdusesse tagasi võtta, kui Rentnik Lepingu tingimusi ei täida.

 

2.3.  Rentnik on kohustatud Sõidukist lahkudes Sõiduki lukustama ning lülitama sisse alarmsüsteemi, kui see on Sõiduki varustuses. Sõidukit tuleb parkida selleks ette nähtud alal. Kui Sõiduk on varustatud eemaldatava GPS-seadmega, tuleb see Sõidukist lahkumisel kaasa võtta ning hoiustada turvalises kohas. Rentnik ei tohi jätta sõidukisse nähtavale kohale väärtuslikke esemeid. Turvavöösid ning laste turvatoole tuleb kasutada vastavalt Sõiduki kasutamise riigis kehtivatele õigusaktidele ning Rentnik on vastutav turvavarustuse korrektse paigaldamise ja kasutamise eest.

 

2.4.  Rentnik on kohustatud kasutama Sõidukile ette nähtud kütust, kontrollima ohutule süttima hakkamisel õli- ning teiste vedelike taset ning võtma ühendust Rendifirma esindajaga. Juhul, kui Sõidukiga juhtub avarii või tehniline rike, tuleb Rendifirmat sellest koheselt telefoni teel teavitada. Teenindusse või remonti võib Sõiduki viia vaid Rendifirma eelneval loal. Samuti on Rentnikul keelatud Sõidukit ise remontida.

 

2.5.  Sõidukit ei tohi kasutada:

 

2.5.1.    enamate inimeste veoks kui registreerimistunnistuses või tehnilistes tingimustes lubatud;

 

2.5.2.    raskema veose transpordiks kui registreerimistunnistuses või tehnilistes tingimustes lubatud;

 

2.5.3.    teiste sõidukite (sh järelhaagiste) või muude objektide lükkamiseks või pukseerimiseks;

 

2.5.4.    sõiduks maastikul või teedel, mis pole antud sõidukile ette nähtud;

 

2.5.5.    nõuetekohaselt kinnitamata esemete veoks;

 

2.5.6.    selliste esemete veoks, mille vedamine kahjustab sõidukit või sõiduki interjööri või teeb võimatuks sõiduki kohese uuesti rentimise (n. lõhn, suits, tugevad plekid, määrdunud salong, kriimustatud detailid jne);

 

2.5.7.    rallidel, test- ning võidusõitudel;

 

2.5.8.    liiklusseaduse ja muude kehtivate õigusaktide vastaselt;

 

2.5.9.    seadusevastaseks tegevuseks;

 

2.5.10. edasirentimiseks;

 

2.5.11. sõitmiseks liikluseks keelatud aladel;

 

2.5.12. õppesõiduks;

 

2.5.13. taksoteenuse või sõidu jagamisteenuse osutamiseks;

 

2.5.14. lemmikloomade transpordiks auto salongis (pagasiruumis transport omal vastutusel lubatud).

 

2.6.  Lepingu sõlmimisel on Rentnik kohustatud informeerima Rendifirmat oma sõidumarsruudi pikkusest. Sõidukit võib kasutada ainult Eesti Vabariigi territooriumil, juhul kui Lepingus puudub riigipiiri ületamiseks antava loa märge. Selle piirangu rikkumisel on Rentnik täielikult vastutav Rendifirmale, Sõidukile, selle osadele ja/või kolmandatele isikutele tekitatud kahju või vigastuste eest, sh Sõiduki Eestisse tagasitoomisega seotud kulude eest. Sellest vastutusest ei vabasta ka punktis 4.2. kirjeldatud vastutuse piirangute kohaldumine.

 

2.7.  Sõidukis on keelatud suitsetamine, alkohoolsete jookide ja muude narkootiliste ainete tarvitamine.

 

 

2.8.  Rentnik on teadlik, et Sõidukile on paigaldatud GPS otsingusüsteem, mis aitab Rendifirmal määrata vajadusel Sõiduki asukoha, kiiruse, käivitada sellele paigaldatud signaalseadme, panna vilkuma Sõiduki ohutuled ja mootori sõidu ajal välja lülitada. Rendifirmal on õigus GPS otsingusüsteemi abil otsida kokkulepitud ajaks tagastamata jäetud Sõidukit ja vajadusel takistada selle edasine liikumine ning avalikustada otsingusüsteemi kaudu teada saadud info Sõiduki asukoha kohta politseile ning Sõiduki omanikule, kindlustusandjale ja vajadusel Rendifirma volitatud koostööpartneritele, keda Rendifirma kasutab tagastamata Sõidukite otsimisel.

 

Lepingu kehtivuse ajal Rendifirma Sõiduki GPS otsingusüsteemi ei kasuta ega Sõiduki liikumist ei jälgi, va õigustatud kahtluse tekkimisel või info saamisel, et Rentnik rikub oluliselt Lepingut (näiteks: Sõiduk viibib riigis, kus ta Lepingu kohaselt ei tohiks viibida) või kui seda nõuab politsei või mõni muu asutus/Sõiduki kindlustusandja/ Sõiduki omanikfirma.

 

 

3.    Sõiduki üleandmine ja tagastamine 

3.1.  Rendifirma annab Rentnikule üle töökorras Sõiduki koos sõiduks vajalike dokumentidega. Sõiduks vajalike dokumentide hulka loetakse dokumentatsiooni, mis on õigusaktidest tulenevalt nõutav Sõiduki kasutamiseks vastavalt Rentniku poolt Sõiduki broneerimisel Rendifirmale esitatud informatsioonile. Sõiduks vajalikeks dokumentideks on tavapäraselt Sõiduki registreerimistunnistuse koopia ja Leping.

3.2.  Rentnik kohustub tagastama Sõiduki Rendileandjale Lepingus märgitud kohas, kuupäeval ja kellaajal ning samas tehnilises seisundis, sama varustuse ja dokumentatsiooniga, nagu see oli Sõiduki üleandmisel Rentnikule.

3.3.  Rendifirmal on õigus Leping ennetähtaegselt üles öelda, kui ilmneb, et Rentnik on oluliselt rikkunud Lepingu tingimusi, on Sõidukit rentides esitanud Rendifirmale valeandmeid
või ei tule toime Sõiduki ekspluatatsiooniga. Kui Rendifirma nõuab Lepingu ennetähtaegset lõpetamist käesolevas punktis toodud põhjustel, on Rentnik kohustatud Sõiduki koheselt tagastama Rendifirmale.

3.4.  Rentnik kontrollib Sõiduki seisundit selle üleandmisel Rendifirma poolt ning kinnitab oma allkirjaga Lepingu esiküljel, et see vastab Lepingus märgitule. Erinevused märgitu ja Sõiduki tegeliku seisundi vahel peab Rentnik laskma Rendifirmal märkida Lepingule enne Sõiduki vastuvõtmist. Rentnik on rendiperioodi jooksul vastutav Sõiduki heaperemeheliku kasutamise, tähelepaneliku sõitmise, lisavarustuse ning sõiduks vajalike dokumentide eest, samuti Sõiduki regulaarse puhastamise eest rendiperioodi jooksul.

3.5.  Rentnik on kohustatud Sõiduki tagastama Lepingus märgitud Rendifirma kontorisse selle lahtiolekuaegadel. Lahtiolekuaegadel on Rentnikul õigus nõuda Rendifirmalt Sõiduki kontrollimist ja uute vigastuste märkimist. Juhul kui Rentnik loobub sellest õigusest, vastutab Rentnik Sõiduki eest, kuni Rendifirma on sõiduki üle vaadanud ja võtnud oma otsesesse valdusesse. Juhul, kui Rentnik tagastab Sõiduki väljaspool lahtiolekuaega, tuleb tal järgida antud Rendifirmas kehtivaid Sõidukite väljaspool lahtiolekuaega tagastamise reegleid. Väljaspool lahtiolekuaega tagastamisel või võtmete ja dokumentide tagastamisel "võtmekasti” vastutab Rentnik Sõiduki eest, kuni Sõiduki otsene valdus on vastu võetud. Otsene valdus loetakse Rendifirma poolt vastu võetuks, kui Rendifirma on saanud Sõiduki võtmed enda kätte ning tal on olnud võimalik Sõiduk üle vaadata (hiljemalt 72 tunni jooksul peale Lepingule märgitud tagastamiskellaaega).

3.6.  Juhul, kui Rentnik on Sõiduki tagastamiseks leppinud Rendifirmaga kokku mõne teise koha peale Rendifirma kontori, vastutab ta Sõiduki eest ja kannab Sõidukiga seonduvad kõikvõimalikud kulud hetkeni, kuni Rendifirma on Sõiduki otsese valduse vastu võtnud.

3.7.  Juhul, kui Rentnik ei tagasta Sõidukit kokkulepitud tagastuskohas Lepingus märgitud tagastamise ajal, maksab Rentnik iga järgmise alanud 24-tunnise perioodi eest Lepingus sätestatud renditasu ühe päeva kohta (täiendavaid rendipäevi arvestatakse kooskõlas punktiga 5.3.).

3.8.  Juhul, kui Rentnik tagastab Sõiduki, kuid ei tagasta Sõiduki dokumente ja/või Sõiduki võtmeid kokkulepitud tagastuskohas, maksab Rentnik iga järgmise alanud 24-tunnise perioodi eest Lepingus sätestatud renditasu ühe päeva kohta (täiendavaid rendipäevi arvestatakse kooskõlas punktiga 5.3. seni, kuni võtmed ja dokumendid on tagastatud kokkulepitud tagastuskohta.

3.9.  Rentnik on kohustatud tasuma lisatasu Sõiduki puhastamise eest, kui Sõiduk vajab tagastamise järel Rendifirma standardsest puhastusest põhjalikumat puhastust. Lisatasu suurus vastab Sõiduki puhastamise tegelikule kulule Rendifirma poolt vabalt valitud teenuseosutaja juures.

3.10.             Kui Rentnik on ületanud Sõiduki tagastamisel Lepingu esiküljel kokkulepitud läbisõidu piirangut, siis kohustub ta tasuma Rendifirmale Lepingu esiküljel märgitud tasu iga lubatud läbisõitu ületava kilomeetri kohta.

3.11.             Kui ilmastikuolud, pimedus, Sõiduki tagastamise koht ja/või aeg ei võimalda Rendifirmal avastada Sõiduki osade kadumist ja/või rendiperioodi jooksul Sõidukile ja/või selle osadele tekkinud vigastusi, või kui avastamine on raskendatud Sõiduki määrdumise, vigastuste asukoha ja/või puuduvate osade esialgse asukoha tõttu, on Rendifirmal õigus nõuda Rentnikult tekkinud kahju hüvitamist ka nende avastamisel alles pärast Sõiduki vastuvõtmist. Rendifirmal on käesoleva punkti alusel õigus nõuda vaid sellise kahju hüvitamist, mis on avastatud hiljemalt 72 tunni jooksul peale Sõiduki vastuvõtmist, eeldusel, et Sõidukit ei ole selle aja jooksul uuesti välja renditud.

4.    Rentniku vastutus

4.1.  Rentnik on rendiperioodi jooksul Sõiduki ja selle osade eest vigastuste, varguse ja kaotuse puhul täielikult vastutav. Sõiduki osade hulka loetakse ka Sõidukiga kaasa antud lisavarustust. Rentnik ei vastuta kahju eest üksnes ulatuses, mille hüvitab Rendifirmale kindlustusandja (nt kohustusliku liikluskindlustuse hüvitised) või mille eest ei ole Rentnik vastutav vastavalt tema poolt valitud vastutuse piirangutele, mis on märgitud Lepingu esiküljel või sisalduvad rendihinnas. Lepingu rikkumisel Rentniku poolt ükski vastutuse piirang ei kohaldu ning Rentnik hüvitab Rendifirmale kogu tekkinud kahju . Kui vastavat vastutuse piirangut ei ole valitud või ei kohaldu see muul põhjusel, hüvitab Rentnik Rendifirmale muu hulgas Sõiduki või selle osade remondi- ja/või asenduskulud, remondist või Sõiduki asendamisest tingituna saamata jäänud Sõiduki renditulu, Sõiduki parkimise ja teisaldamise kulud ning eelnimetatuga seonduvad administreerimiskulud. Rendifirmal on õigus vabalt valida kindlustusandja ja –kaitse ulatus, Sõiduki remondiettevõtte, asendussõiduki või –osade müüja ning muu teenuse pakkuja.

4.2.  Kui Rentnik on nõuetekohaselt täitnud kõiki Lepingu tingimusi ja Sõiduki või selle osade vigastused, kadumine või vargus pole põhjustatud õigustamata kasutaja poolt või õigustatud kasutaja hooletusest või tahtlusest (sh alkohoolsete, narkootiliste, toksiliste, psühhotroopsete või muude joovastavate ainete tarbimisest), on Rentniku vastutus piiratud järgmiselt juhul, kui vastava vastutuse piirangu kohaldumine on märgitud Lepingu esiküljel.

4.2.1.    Super lisakindlustuse („SCDW”) kohaldumisel Rentnikul Sõiduki või selle osade vigastuste, varguse või kadumise korral omavastutus puudub või on vähendatud kokkulepitud määrani. SCDW kohaldub üksnes CDW ning THW eelneval aktsepteerimisel. SCDW ei vabasta Rentniku vastutusest Sõiduki salongivigastuste ega -rikkumiste puhul, samuti kadunud ja kahjustatud lisaseadmete puhul. Super lisakindlustus ei kata rehve.
Punkti 4.2. alapunktides märgitud vastutuse piirangute kohaldumisel tasub Rentnik Rendifirmale iga juhtumi kohta omavastutuse eraldi.

4.3.  Rentnik on täielikult vastutav vigastuste eest, mis on Sõidukile põhjustatud juhi suutmatusest arvestada sõiduki kõrguse või kliirensiga. Sellest vastutusest ei vabasta ka punktis 4.2. kirjeldatud vastutuse piirangud.

4.4.  Punktis 4.2. toodud vastutuse piirangud ei kata mootori-, käigukasti- ja siduri rikkeid, kui need on tekitatud valede sõiduvõtete kasutamisest. Kahjustuste tekkimise põhjuse teeb kindlaks Sõiduki Eesti margiesinduse ekspertiis.

4.5.  Sõiduki iga rehvi purunemisel rendiperioodil on Rentnik kohustatud tasuma leppetrahvi vastavalt punktis 10 toodule.

4.6.  Rendiperioodiks Sõidukiga kaasa tarnitud lisavarustuse kaotuse korral on Rentnik kohustatud tasuma leppetrahvi vastavalt punktis 10 toodule. Sellest kohustusest ei vabasta ka punktis 4.2. kirjeldatud vastutuse piirangute kohaldumine.

4.7.  Rentnik on kohustatud tasuma tema süül toimunud avarii või muu Sõidukile
tekitatud kahjustuse tagajärjel Sõiduki ajutise kasutuskõlbmatuse tõttu tekkinud Sõiduki
seisuaja eest Rendifirmale leppetrahvi kuni 30 päeva renditasu ulatuses. Seisuaega
arvestatakse avarii või kahjustuse tekkimise päevast kuni Sõiduki taaskasutusele võtmise
päevani.

5.    Tasud ja maksetingimused

5.1.  Renditasu väljendab tasu Sõiduki kasutamise eest Lepingu allkirjastamisel kokku lepitud tingimustel. Renditasus sisalduvad Sõiduki rendihind ning tasud lisateenuste (sh vastutuse piirangute) eest, mida Rentnik on aktsepteerinud ja mis on märgitud Lepingu esiküljele. Kõik tasud kuuluvad maksustamisele vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.

5.2.  Renditasu arvutamise aluseks on Sõiduki broneerimise ajal või Lepingu sõlmimisel kehtinud rendihind selles sisalduvate teenuste hindadega ning Rendifirma lisateenuste hinnakiri, mis on Rentnikule kättesaadav Rendifirma koduleheküljel ja kontoris. Rentnik on kohustatud täitma rendihinna kehtivuse tingimusi. Hinna kehtivuse tingimuste hulka kuuluvad tingimused rendiperioodile, rendi minimaalsele kestusele, soodustuste olemasolule jt. Lepingu pikendamisel on renditasu arvutamise aluseks pikendamise hetkel kehtiv rendihind pikendamise perioodile. Sõiduki broneerimisel ei garanteerita Rentnikule konkreetset automudelit (sh värvust), vaid Sõiduk kindlate tingimuste alusel eristatavast sõidukigrupist. Rentnikul on võimalik lisatasu eest valida broneeritust erinev sõidukigrupp, kui see on võimalik.

5.3.  Rendipäevi arvestatakse 24-tunniste perioodidena Sõiduki rendiperioodi alguskellaajast arvates. Iga järgmine rendipäev algab igal järgneval päeval Sõiduki rendi alguskellaaja ületamisel, arvestusega 20% rendipäeva hinnast iga ületatud tunni eest. Enam kui viie tunni ületamisel kohustub Rentnik tasuma kogu rendipäeva hinna.

5.4.  Juhul, kui Rentnik tagastab Sõiduki Rendifirmale enne Lepingus määratud
tähtaega, arvestatakse renditasu vastavalt lühema (tegeliku) rendiperioodi kohta
kehtestatud hinnakirjajärgseid hindu arvestades.

5.5.  Tulenevalt Sõiduki tegelikust kasutamisest Rentniku poolt võivad renditasu maksumusele lisanduda kulud, mida pole võimalik ette näha rendiperioodi alguses. Nende hulka kuuluvad rendihinna kehtivuse tingimustest mitte kinnipidamisega seotud kulud, Lepingus märgitud tagastamisajast ja/või –kohast mitte kinnipidamisega seotud kulud, Sõidukile ja/või selle osadele tekkinud kahju hüvitamise kulud, tasu kütusepaagi täitmise eest ning sellega seotud teenustasu, väljaspool tööaega ja/või Rendifirma kontorit tagastamise kulud, lisapuhastuse kulud, liiklus- või parkimistrahvide kulud ning nende kulude administreerimiskulud, Lepingu tingimuste rikkumisest tulenevad kulud ja muud kulud, mis tulenevad Sõiduki kasutamisest Rentniku poolt, kuid ei ole Rendifirma ja Rentniku vahel Lepingus kokku lepitud. Rentnik on kohustatud tasuma kõigi eelnimetatud kulude eest täies ulatuses.’

5.6.  Rentniku lõplikud rahalised kohustused määratakse kindlaks peale Sõiduki tagastamist.

5.7.  Tagatisraha tasutakse Rentniku poolt kui käsiraha Lepingu sõlmimise tõendamiseks
ja selle täitmise tagamiseks. Tagatisrahast on Rendifirmal õigus teha tasaarveldusi
renditeenuste või muude rendiperioodil tekkinud kulutuste või tekitatud kahjude eest.

5.8.  Rendifirmal on õigus kehtiva hinnakirja alusel nõuda Rentnikult renditasu ja
tagatisraha ette tasumist.

5.9.  Broneeringu tegemisega annab Rentnik Rendifirmale õiguse debiteerida kõik Lepingust tulevad kohustused (renditasu, tagatisraha) Rentniku krediitkaardilt, maksekaardilt või muul Rendifirma poolt aktsepteeritud makseviisil.

5.10.             Rendifirmal on õigus Rentniku krediitkaardilt deponeerida (või eel autoriseerida) summa, mis võrdub minimaalselt rendikulude, omavastutuse, kütusepaagi maksumuse ja tankimise teenustasuga.

5.11.             Broneeringu tühistamiseks tuleb esitada taotlus rendifirma kontoris, Paldiski mnt 105, Tallinna või saata e-mail aadressile info@abcrent.ee.

5.12.             Broneeringu tühistamisel vähemalt 48 tundi enne broneeringu algust on tühistamistasu 10% broneeringu maksumusest, kuid mitte vähem kui ühe päeva renditasu.

5.13.             Broneeringu tühistamisel vähem kui 48 tundi enne broneeringu algust ja/või kohale mitteilmumisel (no-show) on tühistustasu 100% broneeringu maksumusest, st ette makstud summad (sh tagatisraha) ei kuulu ühelgi juhul tagastamisele.

5.14.             Broneeringu tühistamisel Rentnikust tingitud asjaoludel (näiteks, kuid mitte ainult kehtivate juhilubade ja/või muude dokumentide puudumine, sobiva pangakaardi või rahaliste vahendite puudumine, valeandmete esitamine vms) on tühistustasu 100% broneeringu maksumusest, st ette makstud summad ei kuulu ühelgi juhul tagastamisele.

 

6.    Kütus ja läbisõidupiirang

 

6.1.  Rentnik on kohustatud tasuma Sõiduki kütusekulu rendiperioodil. Rendifirma on kohustatud andma Sõiduki rendile täis kütusepaagiga, juhul kui Lepingus ei ole märgitud teisiti ning Rentnik on kohustatud Sõiduki tagastama täis kütusepaagiga juhul kui Lepingus ei ole märgitud teisiti. Juhul, kui Sõiduk tagastatakse vähema kui täis paagiga, tuleb Rentnikul tasuda puuduoleva kütuse ja tankimise eest vastavalt punktile 10.1.12.

 

6.2.  Rentnik on kohustatud kinni pidama Lepingu esiküljele märgitud Sõiduki läbisõidupiirangust. Läbisõidupiirangu rikkumisel tuleb Rentnikul tasuda iga läbisõidupiirangut ületava kilomeetri eest vastavalt punktile 10.1.13.

 

7.    Vigastused, avariid, vargus ja vandalism

7.1.  Rentnik on kohustatud teatama telefoni teel liiklusõnnetusest, avariist, Sõiduki ja/või selle osade vargusest, kahjustumisest ja/või mõnest muust Sõidukiga toimunud intsidendist koheselt Rendifirmale ja viimase nõudmisel politseile. Töövälisel ajal tehnilise rikke korral helistada Sõiduki dokumentide vahel olevale autoabi numbrile ning teavitada juhtunust Rendifirmat esimesel võimalusel.

7.2.  Rentnik on kohustatud üles kirjutama intsidendis osalejate ja tunnistajate nimed, telefoninumbrid ning aadressid (st ei tohi piirduda üksnes suulise informatsiooni kogumisega), võimalusel tegema pildid juhtunust ning täitma liiklusõnnetuse puhul liiklusõnnetuse blanketi (mis asub Sõiduki kindalaekas) ja edastama kogu info esimesel võimalusel Rendifirmale. Sõiduki deformeerumisel, raskemate vigastuste korral või puksiiri vajadusel võtab Rentnik ühendust Sõiduki dokumentide vahel oleval autoabi numbril.

7.3.  Rentnik on avarii, varguse ja/või vandalismi korral kohustatud täitma ja esitama Rendifirmale õnnetusjuhtumi või varguse avalduse. Samuti peab Rentnik Rendifirmale esitama allkirjastatud seletuskirja, mis sisaldab temapoolset toimunu kirjeldust, ning juhiloa koopia. Nõutava dokumentatsiooni mitteesitamisel vastutab Rentnik Sõiduki algse soetusmaksumuse ja teiste avariist, vargusest ja/või vandalismist tulenevate kahjude ulatuses (siis ei kohaldu ükski punktis 4.2. kirjeldatud vastutuse piirang).

7.4.  Sõiduki varguse korral peab Rentnik Rendifirmale üle andma Sõiduki võtmed, registreerimistunnistuse koopia ja muu dokumentatsiooni. Juhul, kui Rentnik kõiki nõutavaid esemeid Rendifirmale üle ei anna või ei täida teisi punktis 7 esitatud nõudeid, ei vabasta ükski punktis 4.2. kirjeldatud vastutuse piirang Rentniku vastutusest ning Rentnik on kohustatud hüvitama Rendifirmale Sõiduki algse soetusmaksumuse ja muu Sõiduki vargusest tuleneva kahju (mh punktis 4.1 viidatud saamata jäänud tulu).

7.5.  Rentnik on kohustatud tegema koostööd Rendifirma, tema kindlusandjatega ja õigusorganitega liiklusõnnetuse, vargusjuhtumi ja/või vandalismiakti uurimisel ning õiguslike probleemide lahendamisel.

8.    Rendifirma vastutus

8.1.  Rendifirma ei ole Rentniku või kolmandate isikute ees Sõiduki rentimisest tulenevate kahjude või vigastuste puhul vastutav, välja arvatud otsese varalise kahju eest, kui see on tekkinud otsesest Rendifirma poolsest raskest hooletusest või tahtlusest. Rendifirma ei vastuta kaudse kahju (mh saamata jäänud tulu), rentimisest tuleneva kahju, mittevaralise kahju või ükskõik millise erikahju eest. Muuhulgas ei vastuta Rendifirma Rentnikule tekkida võivate otseste või kaudsete kahjude eest seoses rendiperioodil Sõiduki kasutamise võimatusega Sõiduki rikke tõttu, mis kuulub likvideerimisele vastavalt Sõiduki tootja poolt antud garantiile. Nimetatud juhul on Rendifirmal õigus anda Rentnikule kasutamiseks teine rendiauto, kui Rentnik viivitamatult ei teata oma soovist Leping üles öelda.

8.2.  Rendifirma ei vastuta Rentniku, lisajuhtide ja kaassõitjate vara ning esemete eest, mis on jäetud rendiperioodil sõidukisse.

 

9.    Parkimis- ja liiklustrahvid

9.1.  Rentnik vastutab täielikult kõigi rendiperioodil saadud liiklus- ja parkimistrahvide ning teiste seaduserikkumiste ja nende tagajärgede eest.

9.2.  Kui Rentnik saab rentimise käigus liiklus- või parkimistrahvi, peab ta sellest Rendifirmat rendiperioodi lõppedes informeerima. Kui Rentnik liiklus- ja parkimistrahve ei tasu, võib Rendifirma Rentniku andmed avalikustada ja saata edasi kolmandatele isikutele trahvide sissenõudmiseks Rentnikult.

9.3.  Juhul, kui punktis 8.1. nimetatud rikkumiste eest tasub Rentniku asemel Rendifirma, peab Rentnik need kulud Rendifirmale hüvitama ning ühtlasi tasuma nende viivised, seadusest tulenevad kohustused, muu kahju ning teenustasu vastavalt punktile.

 

10.  Leppetrahvid, teenustasud

10.1.             Rentnik tasub Rendifirmale:

10.1.1. liiklusrikkumiste puhul, mis toovad kaasa Sõiduki või selle osade konfiskeerimise õiguskaitseorganite poolt 1000.00 € leppetrahvi;

10.1.2. kui Rendifirmale esitatakse Rentniku tõttu liiklus- või parkimistrahv 5.00 € eraisikult ja 20.00 € juriidiliselt isikult teenustasu trahvi käitlemise eest;

10.1.3. Sõiduki kasutamisel või tagastamisel riigis, milles ei olnud Lepingu sõlmimisel kokku lepitud 1000.00 € leppetrahvi riigi kohta ja hüvitab mh Sõiduki tagasitoomisega seotud kahju;

10.1.4. Sõiduki tagastamisel selleks Lepingu sõlmimisel mitte ettenähtud parklas 100 € leppetrahvi ja hüvitab mh Sõiduki tagasitoomisega seotud kahju ja parkimiskulu;

10.1.5. Sõidukis suitsetamisel  200.00 € leppetrahvi;

10.1.6. puuduva või rikutud autovõtme puhul  500.00 € leppetrahvi

10.1.7. puuduva(te) dokumendi/te puhul  200.00 € leppetrahvi;

10.1.8. purunenud rehvi eest 250.00 € leppetrahvi iga purunenud rehvi kohta;

10.1.9. puuduva või lõhutud lisavarustuse eest  400.00 € leppetrahvi;

10.1.10.              puuduva või lõhutud autovarustuse iga detaili eest 1000.00 € leppetrahvi.

10.1.11.              Sõiduki salongi keemilise puhastuse vajaduse korral 250.00 € teenustasu;

10.1.12.              punktis 6 sätestatud juhul  2.40 € teenustasu iga kütuse liitri kohta;

10.1.13.              Sõidukile kehtiva läbisõidupiirangu rikkumise puhul 0,18 € iga ületatud kilomeetri kohta.

10.2.             Kõik teenustasud sisaldavad käibemaksu.

10.3.             Sõidukile tekitatud kahjustuste hindamise aluseks on vastava sõiduki Eesti margiesinduse poolt koostatud hinnakiri.

10.4.             Lisaks leppetrahvi ja/või teenustasu tasumisele kohustub Rentnik hüvitama Rendifirmale kogu kahju, mis ületab leppetrahvi ja/või teenustasu summat.

10.5         Maksete mittetähtaegsel tasumisel arevestatakse Rendifirma poolt viivist arvele märgitud maksetähtajale järgnevast kuupäevast juriidilise isiku puhul 0,15% võlasummast iga viivitatud päeva eest ning füüsilise isiku puhul 0,06% võlasummast iga viivitatud päeva eest. Tasumata arvete sissenõudmisega soetud kulutused kannab Rentnik.

11.  Isikuandmete töötlemine

 

11.1.             Lepingu allkirjastamisega lubab Rentnik Rendifirmal oma isikuandmeid ning Lepingust tulenevaid andmeid säilitada ja töödelda vastavalt Rendifirma vajadustele, mille hulka kuuluvad statistiline analüüs, krediidivõimelisuse kontroll ning Rendifirma varade kaitse. Rendifirmal on õigus Rentniku isikuandmeid säilitada ja töödelda nii kaua, kui see on mõistlikult vajalik eesmärkide saavutamiseks, milleks Rendifirmal on õigus andmeid töödelda.. Lepingu rikkumisel Rentniku poolt võib Rendifirma need andmed avalikustada ja saata edasi kolmandatele isikutele vastavalt vajadusele Lepingu rikkumisest Rendifirmale tulenev kahju likvideerida ja välistada kahju tulevikus.

11.2.             Rentnik nõustub tema poolt ABC Rent Eesti AS avaldatud järgmiste isikuandmete : Rentniku isikukood/registrikood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning summa, edastamisega AS-ile Krediidiinfo ning lubab loetletud andmete töötlemist krediidiotsuste langetamise eesmärgil AS-i Krediidiinfo hallatavas maksehäireregistris.
- AS-ile Krediidiinfo Rentniku andmete edastamise õigus tekib, kui Rentnikul on täitmata käesolevast Lepingust tulenev rahaline kohustus.
- Rentniku andmete AS-i Krediidiinfo poolt töötlemise tingimustest edastamise alustest ja ulatusest saate lähemat teavet veebilehelt www.krediidiinfo.ee.

11.3.             Rentnik saab tema kohta AS-i Krediidiinfo poolt töödeldavate isikuandmetega tutvuda veebilehel www.krediidiinfo.ee.

11.4.             Rentniku isikuandmeid töödeldakse Rendifirma kodulehel www.abcrent.eeavaldatud privaatsuspoliitika kohaselt, mis reguleerib Rendifirma klientide isikuandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, hankimist ja säilitamist. Rendifirma privaatsuspoliitika tugineb Eesti isikuandmete kaitse seadusele ja muudele eraelu puutumatust reguleerivatele õigusaktidele.

 

12.  Otseturustus

12.1.             Rendifirma saadab Rentnikule uudiskirju ning pakkumisi Rentniku e-maili aadressile ainult juhul, kui Rentnik on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

12.2.             Rentnikul on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest Rendifirmale  teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

 

 

13.  Tingimuste kehtivus

 

Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Käesolevast Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Rendifirma ja Rentniku vaheliste läbirääkimiste teel. Juhul kui Rendifirma ja Rentnik ei jõua kokkuleppele, lahendatakse vaidlused kohtulikult vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.